Odbiory – czyli ocena jakościowa otynkowanych powierzchni z wykorzystaniem Tynku Maszynowego Hybrydowego THM

Czym jest tynk hybrydowy?

Tynk hybrydowy THM marki Dolina Nidy to innowacyjna mieszanka gipsowo-cementowa łącząca najlepsze cechy obydwu znanych spoiw budowlanych. THM przeznaczony jest do wykonywania wierzchnich wypraw tynkarskich w większości pomieszczeń budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, szkół, szpitali itp.

Na czym polega odbiór?

W pracach tynkarskich możemy wyróżnić dwa podstawowe odbiory prac:

1) Odbiór cząstkowy, tj. odbiór prac przygotowawczych obejmujący zazwyczaj proces przygotowania podłoża przeznaczonego do dalszych prac. Zakres odbioru cząstkowego zdecydowanie będzie się różnił w zależności od rodzaju prowadzonych prac. Inny nakład prac przygotowawczych czeka wykonawcę na remoncie starej kamienicy, a zupełnie inny przy wykończeniu nowego domu jednorodzinnego.

2) Odbiór końcowy, to praktycznie ostatni etap współpracy na linii wykonawca-inwestor, poprzedzający rozliczenie z wykonanej pracy. Odbiory zazwyczaj wiążą się przede wszystkim z wizualną oceną wykonanej pracy tzn. oceną równej powierzchni, struktury, zachowania pionów, kątów, itp.

Podstawa prawna

Dobrą praktyką wykonawczą jest przeprowadzenie odbiorów wykonanych prac w oparciu o zalecenia prawne zawarte tematycznych aktach prawnych. W przypadku odbiorów prac tynkarskich z wykorzystaniem Tynku Hybrydowego THM Dolina Nidy powołamy się na zapisy w Polskiej Normie PN-B 10110:2005.

Niezbędne narzędzia

Do prawidłowego odbioru płaszczyzn i odchyleń od pionu potrzebujemy kilku podstawowych narzędzi tynkarskich:

  • łata kontrolna o długości 1 m
  • łata kontrolna o długości 2 m
  • kątownik tynkarski o ramionach 1 m (wg. normy PN-B 10110 „szablon o długości 1 m”)
Wygląd powierzchni tynku

Zgodnie z PN-B 10110:2005: 5.2. Powierzchnie tynku powinny być płaskie, a krawędzie proste lub o innym kształcie i przebiegu, zgodnie z kształtem podłoża i uzgodnieniami. Powierzchnia tynku powinna być gładka, o naturalnym stopinu szorstkości.

6.2.1 Barwę tynku należy sprawdzić oglądając powierzchnię tynku z odległości
2 m, w naturalnym lub sztucznym świetle rozproszonym.

Ważne

Opracowanie „Wytyczne obróbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich” wydane przez największych producentów mieszanek tynkarskich jednoznacznie określa, iż:

Nie ma możliwości wygładzenia tynków tak, aby patrząc przy oświetleniu smugowym, były one całkowicie pozbawione porów, absolutnie gładkie i równe. Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w świetle smugowym mogą być wykonywane tylko przy użyciu specjalnego wykończenia przez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy, sztukatorów)”.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi

Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej Odchylenie powierzchni i krawędzi
Odchylenie powierzchni i krawędzi tynku od kierunku
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji
pionowego
poziomego
1 2 3 4

Nie większe niż 5 mm, w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m

Maksymalnie 3 mm na długości 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m oraz nie więcej niż 8 mm w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m

Nie większa niż 4 mm na długości 1 m i ogółem nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi

Nie większa niż 4 mm na długości 1 m

Tynk Hybrydowy THM pod okładziny ścienne

Tynk przeznaczony pod okładziny ścienne musi być nakładany jednowarstwowo, przy zachowaniu minimalnej grubości warstwy 10 mm. Powierzchnia tynku przeznaczonego pod okładziny ścienne powinna być wykonana „na ostro”. Dla zachowania najlepszej przyczepności okładziny do podłoża zdecydowanie nie wolno wygładzać wyprawy tynkarskiej.

DOLINA NIDY

DOLINA NIDY to nie tylko firma, ale i marka produktów wysokiej jakości, wytwarzanych z naturalnego
i syntetycznego kamienia gipsowego oraz produkty nowej generacji na bazie naturalnych spoiw wiążących
i komponentów modyfikujących ich właściwości techniczne i robocze.
Posiadamy 5 linii produktowych