Alabaster

Współcześnie alabastrem nazywa się delikatny, mleczny, półprzezroczysty, stopiony i szybko schłodzony gips. Stosowany jest do produkcji różnego rodzaju ozdób – od abażurów lamp po stiuki i duże rzeźby.

Anhydryt

Występujący w przyrodzie anhydryt jest skałą osadową, wykrystalizowaną z morskiej wody (z przesyconych roztworów siarczanu wapniowego). Obok anhydrytu naturalnego w przemyśle stosowany jest również anhydryt powstały z wyprażenia gipsu dwuwodnego naturalnego lub pochodzącego z procesów przemysłowych. W zależności od temperatury prażenia otrzymujemy różne bezwodne fazy anhydrytu, charakteryzujące odmiennymi właściwościami.

Co to jest system silosowy?

System silosowy, to inaczej system dystrybucji suchych mieszanek budowlanych w opakowaniach zwrotnych wielokrotnego użycia, zwanych silosami.
Taką formą sprzedaży wymusza rynek inwestycyjny, gdzie dość znaczne zapotrzebowanie na określony typ materiału sprawia, że korzystniej jest go zamawiać w ilościach masowych. System silosowy to rozwiązanie alternatywne do sprzedaży materiałów konfekcjonowanych w workach i na paletach, pozwalające na pewne oszczędności dla inwestorów i udogodnienia dla wykonawców.
Główne zalety systemu silosowego to eliminacja „problemu zużytych opakowań” oraz możliwość znacznej mechanizacji procesu budowlanego z udziałem określonego materiału i urządzeń silosowych.
Najczęściej w naszym kraju sprzedaje się w silosach tynki (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne i inne), wylewki samopoziomujące, kleje oraz zaprawy murarskie.
Każdy z tych materiałów to określona technika silosowa i określony model dystrybucji. Innych urządzeń silosowych używa się przy wylewkach, innych zaś przy masach klejowych. Również silosy mogą być o różnych pojemnościach, różnym sposobie załadunku i technice transportowania.
Każdy system silosowy, gdy z niego skorzystać, przynosi realne udogodnienia w organizacji placu budowy, a także poprawia ergonomię pracy ekip budowlanych.
Dla przykładu, silos z 26 tonami tynku gipsowego zajmuje jedynie 7,5 m2 powierzchni. Przy podłączeniu do silosów podajnika pneumatycznego transport mieszanki i dopełnianie agregatu tynkarskiego, oddalonego nawet o 150 m od silosu, odbywa się w sposób całkowicie automatyczny (rys 1). Pozwala to na wyeliminowanie m.in. kosztów rozładunku na budowie kilkudziesięciu czy nawet kilkuset ton materiału workowanego, kosztów ich magazynowania, kosztów transportu np. na 10-te piętro, jak również eliminuje ręczne zasypywanie zapraw kosza agregatu tynkarskiego oraz późniejszą utylizację odpadów w postaci tysięcy pustych opakowań. Jednym z nielicznych producentów na krajowym rynku zapewniających Klientowi pełną obsługę logistyczną w zakresie dystrybucji tynków gipsowych jest „Dolina Nidy” sp. z o.o. z Leszczy k. Pińczowa.
DOLINA NIDY zapewnia dostawy tynków gipsowych w silosach specjalnymi pojazdami, wymianą pustych silosów na pełne lub bezpyłowe dopełnianie ich na budowach z cementonaczep. Ponadto oferuje możliwość wydzierżawienia podajników pneumatycznych, agregatów tynkarskich itp. sprzętu wykorzystywanego w technologii silosowej.system_silosowy
Rys.1.Schemat funkcjonowania systemu silosowego Dolina Nidy dla tynków gipsowych

DOLINA NIDY zapewnia dostawy tynków gipsowych w silosach specjalnymi pojazdami, wymianą pustych silosów na pełne lub bezpyłowe dopełnianie ich na budowach z cementonaczep. Ponadto oferuje możliwość wydzierżawienia podajników pneumatycznych, agregatów tynkarskich itp. sprzętu wykorzystywanego w technologii silosowej.

Czas przechwytywania

Dopuszczony przez producenta czas składowania materiału w określonych warunkach, w trakcie którego materiał powinien zachować swoje właściwości użytkowe.

Dyfuzja pary wodnej

Przemieszczanie się pary wodnej przez przegrodę budowlaną spowodowane różnicą ciśnień. Różne wartości ciśnienia pary wodnej po obu stronach przegrody są wynikiem różnic w temperaturze i wilgotności powietrza. Para wędruje od strony wyższego ciśnienia (ciepła strona) w kierunku ciśnienia niższego (strona zimna). Opór, który stawia dany materiał parze wodnej określany jest za pomocą WSPÓŁCZYNNIKA OPORU DYFUZYJNEGO.

Gips syntetyczny

Otrzymywany jest w wyniku odsiarczania gazów odlotowych mokrą metodą wapienną. Polega ona skierowaniu strumienia odpylonych gazów paleniskowych do wieży absorbcyjnej, gdzie następuje absorpcja dwutlenku siarki i jego reakcje z natlenianą zawiesiną węglanu wapnia lub wodorotlenku wapnia. W wyniku procesów zachodzących w absorberze powstaje zawiesina CaSO4x2H2O. Po usunięciu nadmiaru wody gips kieruje się na składowisko.

Gruntowanie

To czynność pokrywania lub impregnowania podłoża odpowiednimi preparatami, mająca na celu przygotowanie go przed naniesieniem kolejnych warstw. Zadaniem gruntowania jest powierzchniowe wzmocnienie podłoża, w przypadku podłoży chłonnych zmniejszenie tejże chłonności (Emulsja Gruntująca EURO-GRUNT z Doliny Nidy), poprawienie przyczepności w przypadku podłoży niechłonnych lub zbyt gładkich (Preparat Gruntujący INTER-GRUNT Dolina Nidy). Dobór środka gruntującego zależy zarówno od podłoża, na którym jest on stosowany, jak również od właściwości materiału nakładanego po gruntowaniu.

Jakie cechy i zalety posiada naturalny gips z DOLINY NIDY i uzyskane z niego spoiwa gipsowe?

Gips naturalny pozyskany z krystalicznego złoża jest sprawdzonym od tysiącleci czystym ekologicznie przyjaznym dla człowieka materiałem budowlanym o znakomitych własnościach materiałowych i biologicznych. Ze względu na znaczną ilość (do 60%) i korzystny rozkład wielkości porów powietrznych tzw. makroporów w zastosowanej i wysuszonej zaprawie gipsowej oraz niski poziom oporu dyfuzyjnego, naturalne spoiwa gipsowe, a w szczególności tynk gipsowy może wchłonąć wiele nadmiarowej wilgoci z powietrza w pomieszczeniu i oddać bardzo szybko z powrotem przy obniżaniu wilgotności. W ten sposób gips optymalnie stwarza i reguluje mikroklimat w naszych pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.
Gips naturalny jest bezzapachowy i nie wydziela żadnych szkodliwych dla człowieka substancji. Jego właściwości fizyko-chemiczne jak pH oraz dyfuzja pary wodnej są bardzo zbliżone do wykazywanych przez ludzką skórę. Korzystna wartość pH (ok. 7) oraz sucha powierzchnia tynku gipsowego uniemożliwiają rozwój korozji biologicznej (pleśni).
Naturalne spoiwa gipsowe cechują się niewielkim stopniem przewodności cieplnej oraz wysoką przepuszczalnością pary wodnej. Przeciwdziałają one tym samym zmniejszeniu wartości termoizolacji, mogącej nastąpić poprzez wpływ wilgoci. Nadto należą do materiałów niepalnych i mających zastosowanie w ochronie przeciwogniowej.
Niewielka przewodność powierzchniowa naturalnego gipsu zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na otynkowanych czy z naniesioną gładzią powierzchniach. Dlatego też powierzchnie te pokryte warstwą naturalnego gipsu nie przyciągają kurzu.
Znakomite własności naturalnego krystalicznego gipsu z odkrywkowego złoża w zestawieniu z nowoczesną technologią DOLINY NIDY pozwalają na produkcją i szeroką ofertą na rynek budowlany wysokowartościowych spoiw i tynków gipsowych wewnętrznych.

Mleczko

Cienka warstwa materiału o dużej zawartości spoiwa i innych drobnych cząstek, mogąca występować na powierzchni wykonywanego podkładu lub tynku w czasie jego układania i robót wykończeniowych.

Stiuk

Mieszanina gipsu, wapienia i drobnego piasku lub pyłu marmurowego, łatwa do formowania, szybko twardniejąca. Często barwiona na różne kolory, nakładana na podłoże, gładzona i polerowana po wyschnięciu. Gotowy stiuk często imitować marmur. Stosowany do wykonywania tynków, rzeźb pełnoplastycznych, płaskorzeźbionej dekoracji ściennej.

Szpachlowanie

Czynność mająca na celu wygładzenie powierzchni. Polega ona na nałożeniu na podłoże cienkiej, kilkumilimetrowej warstwy masy szpachlowej, tworzącej warstwę ochronną, dekoracyjną lub niwelującą nierówności.
Do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów polecamy następujące produkty Dolina Nidy:
Gips Szpachlowy
Gips Szpachlowy Uplastyczniona Formuła
Masa Szpachlowa EKO MAS

Tynki tradycyjne

Najczęściej są to tynki dwuwarstwowe i trójwarstwowe, Składają się z obrzutki oraz narzutu i warstwy wierzchniej. Dodatkowo tynk tradycyjny może być wykończony trzecią warstwą w postaci GŁADZI lub tynku CIENKOWARSTWOWEGO. Tynki tradycyjne wykonuje się z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych lub wapiennych (w szczególnych przypadkach).
Tynki tradycyjne można przygotowywać samemu na placu budowy, mieszając w odpowiednich proporcjach cement, piasek, wapno i wodę (np. 25 kg cementu, 21 kg wapna, 27 kg piasku i 53 litry wody). Tynki cementowe i cementowo-wapienne można zacierać na ostro (gdy później układana będzie na nich gładź, tynk dekoracyjny lub płytki) lub na gładko (gdy są one przeznaczone pod malowanie lub tapetowanie).
Do wykończenia tynków tradycyjnych na gładko polecamy następujące produkty Doliny Nidy:
Gips Szpachlowy Uplastyczniona Formuła
Masa Szpachlowa EKO MAS

Proces wiązania

Proces, w którym zaprawa uzyskuje wytrzymałość kohezyjną, a przez to fizyczne i chemiczne właściwości złącza. Może on zachodzić poprzez zmiany fizyczne i/lub reakcje chemiczne (polimeryzacja, sieciowanie, utwardzanie).

Woda zarobowa

Woda, którą dodaje się do suchej mieszanki, w celu otrzymania masy cementowej lub gipsowej. Inicjuje proces wiązania. Jeśli produkt wymaga zastosowania wody zarobowej, jej ilość powinna być podana przez producenta na opakowaniu produktu. Należy koniecznie stosować się do danych podanych przez producenta, w przeciwnym wypadku zaprawa po wyschnięciu nie uzyska zakładanej wytrzymałości, a problemy mogą wystąpić już w trakcie wykonywania prac. Należy pamiętać również, że suchą mieszankę wsypuje się do wody, a nie odwrotnie.

DOLINA NIDY

DOLINA NIDY to nie tylko firma, ale i marka produktów wysokiej jakości, wytwarzanych z naturalnego
i syntetycznego kamienia gipsowego oraz produkty nowej generacji na bazie naturalnych spoiw wiążących
i komponentów modyfikujących ich właściwości techniczne i robocze.
Posiadamy 5 linii produktowych