TYNK GIPSOWY MASZYNOWY ZETA

 
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY ZETA
 
 
Do wykonywania jednowarstwowych
tynków maszynowych o zwiększonej 
twardości i przyczepności
 
Zastosowanie
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY ZETA przeznaczony jest do wykonywania wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szpitalach, szkołach oraz w budownictwie mieszkaniowym. Może być nanoszony na ścianach i sufitach, w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach. Przeznaczony jest do stosowania na podłożach z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego po odpowiednim przygotowaniu podłoża.
 
 
 
 
WŁAŚCIWOŚCI
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY ZETA jest nowoczesną fabrycznie przygotowaną zaprawą na bazie gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków chemicznych. Wysoka zawartość spoiwa oraz odpowiednio dobrane kruszywo sprawia że gotowa wyprawa tynkarska ma bardzo korzystne parametry użytkowe - zwiększoną twardość powierzchni oraz bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną. Dzięki temu doskonale nadaje się do wykonywania wypraw w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia podczas eksploatacji – w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szkołach oraz na korytarzach i klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych. Stanowi doskonałe podłoże pod układanie okładzin ceramicznych oraz malowanie i tapetowanie. Zastosowanie tynku ZETA zapewnia korzystny mikroklimat w pomieszczeniach, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka. Warstwa tynku charakteryzuje się również korzystnymi parametrami pod względem izolacyjności cieplnej a uzyskana klasa A1 gwarantuje całkowitą odporność na ogień.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być stabilne, suche, wolne od wykwitów i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność gipsu, a zwłaszcza kurzu, wolnych cząstek, olejów szalunkowych, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Podłoża bardzo chłonne i porowate (beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa oraz ceramiczna) należy zagruntować jednym z PREPARATÓW GRUNTUJĄCYCH EURO-GRUNT. Podłoża gładkie lub o niewielkiej chłonności (betonowe) zagruntować PREPARATEM GRUNTUJĄCYM INTER-GRUNT. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z tynkiem powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Nie należy tynkować podłoży przemrożonych.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY ZETA przygotowuje się do użycia i nakłada za pomocą agregatów tynkarskich.
SPOSÓB UŻYCIA
Masę tynkarską o plastycznej konsystencji natryskuje się na podłoże poziomymi pasami zachodzącymi na siebie w kierunku z góry na dół. Zaleca się zachowanie grubości tynku minimum 8 mm na ścianach i sufitach oraz maksimum 15 mm na stropie i 30 mm na ścianach. Przerwy w narzucaniu masy mogą trwać maksymalnie do 20 min. Przy dłuższych przestojach agregat, narzędzia i węże należy opróżnić i wyczyścić. Zaprawę wyrównuje się następnie za pomocą łaty typu H, a po upływie 80÷120 minut za pomocą łaty trapezowej. W końcowej fazie obróbki tynk należy zwilżyć wodą w postaci mgły i zatrzeć pacą gąbkową celem "wyciągnięcia" na powierzchnię mleczka. Po jego zmatowieniu powierzchnię tynku wygładzić za pomocą szpachli długiej. Uwaga! Tynki, na których planowane jest przyklejenie płytek ceramicznych, pozostawia się zatarte pacą gąbkową „na ostro”. W okresie pierwszej doby od nałożenia tynku gipsowego, nie należy narażać go na przeciągi i bezpośrednie nasłonecznienie. Po tym czasie zalecane jest intensywne wentylowanie pomieszczeń, co znacznie ułatwi wysychanie tynku. Szczegółowe informacje na temat przygotowania podłoża oraz wykonywania tynków dostępne u producenta. Czas wysychania zależy od grubości tynku, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Przyjmuje się że tynk o grubości 15 mm, w prawidłowo wentylowanym pomieszczeniu i temperaturze powyżej 15 oC wysycha około 21 dni. Przed rozpoczęciem dalszych prac okładzinowych, lub malowania powierzchnia tynku musi być odpowiednio sucha.
ZUŻYCIE
Średnio zużywa się ok. 1,1 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 1 mm.
NARZĘDZIA
Agregat tynkarski, łata "H", łata trapezowa, poziomica, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (szpachla długa, paca stalowa, szpachelka kątowa), strug do narożników, paca gąbkowa. Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po użyciu.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 3 miesiące od daty produkcji umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach w warunkach suchych oraz w silosach i autocysternach. Chronić przed wilgocią.
OPAKOWANIA
Worki papierowe 30 kg; luzem w silosie.
Paleta: 1260 kg
DANE TECHNICZNE
Wydajność:                                               100 kg gipsu = ok. 110 l zaprawy
Czas obróbki tynku:                                 240 ±30 minut (podany czas może ulec zmianie w zależności od warunków składowania materiału, rodzaju podłoża, konsystencji roboczej zaprawy oraz temperatury i wilgotności w pomieszczeniu)
Warunki podczas tynkowania:                temperatura podłoża i otoczenia od +5 oC do +25 oC
                                                                    wilgotność w pomieszczeniu do 70 %
Przyczepność do podłoża:                       ≥ 0,1 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie:                      ≥ 2,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie:                    ≥ 6,0 N/mm2
Twardość kulkowa:                                  12,0 N/mm2
Ciężar nasypowy:                                     ok. 1000 kg/m3
Ciężar objętościowy:                               ok. 1100 kg/m3
Minimalna grubość warstwy:                             8 mm
Maksymalna grubość warstwy na ścianie:       30 mm
Maksymalna grubość warstwy na suficie:       15 mm
UWAGA
Preparat drażniący. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Oznaczenie normowe
Tynk gipsowy o zwiększonej twardości powierzchni, do nakładania mechanicznego, do stosowania wewnątrz, na ścianach i sufitach EN 13279-1-B7/50/6
Zastosowanie
Wewnątrz budynku
Reakcja na ogień
Klasa A1
Izolacyjność
akustyczna
NPD
Opór
cieplny
NPD
Spełnia wymagania PN-EN 13279-1:2009
Deklaracja właściwości użytkowych nr EC 28/CPR
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0636/2012
Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej HR/B/38/2012