TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY MASZYNOWY LEKKI WEWNĘTRZNY

 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY MASZYNOWY LEKKI
WEWNĘTRZNY
 
 
Do wykonywania lekkich tynków cementowo-wapiennych za pomocą agregatu tynkarskiego na ścianach
i stropach wewnątrz budynku
 
Zastosowanie
Tynk Cementowo-Wapienny Maszynowy Lekki Wewnętrzny przeznaczony jest do wykonywania wypraw tynkarskich, na ścianach i na sufitach, wewnątrz pomieszczeń o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach. Zalecany jest na podłoża wykonane z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej: z cegieł, pustaków, bloczków lub innych tego typu elementów z betonu komórkowego, ceramiki poryzowanej, itp. Może być również stosowany na podłoża wykonane z elementów ceramicznych i wapienno-piaskowych oraz z betonu i płyt wiórowo-cementowych. Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.
 
 
 
 
 
WŁAŚCIWOŚCI
Tynk Cementowo-Wapienny Maszynowy Lekki Wewnętrzny jest suchą mieszanką produkowaną na bazie cementu portlandzkiego i wapna oraz wypełniaczy kwarcowych, perlitu i komponentów ułatwiających obróbkę i nadających mu plastyczność oraz dobrą przyczepność do podłoża. Ze względu na obniżony współczynnik przewodzenia ciepła oraz mniejszą gęstość objętościową, zalecany przede wszystkim na podłoża o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Zapewnia większą wydajność niż tradycyjne tynki cementowe.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malar- skich i środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmen- ty osypliwe dodatkowo oczyścić szczotką drucianą. Podłoże, na które ma być nanoszony tynk, powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się zastosowanie jednego z Preparatów Gruntujących Euro-Grunt. Preparat powinien wyschnąć przed rozpoczęciem tynkowania. Na gładkich podłożach betonowych każdorazowo zalecane jest wykonanie warstwy szczep- nej z Obrzutki Cementowej Doliny Nidy. Podłoża gipsowe należy przed tynkowaniem zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych, przed tynkowaniem, wzmocnić pasami z nie- rdzewnej siatki metalowej, a następnie wykonać obrzutkę cementową.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
Zaprawę przygotowuje się w agregacie tynkarskim wyposażonym w pompę ślimakową, wsy- pując suchą mieszankę z worków. W przypadku nakładania ręcznego przygotowanie zaprawy polega na równomiernym wsypaniu suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcjach podanych w Danych Technicznych, a następnie ręcznym lub mechanicz- nym wymieszaniu do momentu uzyskania jednorodnej masy bez żadnych grudek.obrzutkę cementową.
SPOSÓB UŻYCIA
Do właściwego narzutu zaprawy można przystąpić po wstępnym stwardnieniu obrzutki. Przygo- towaną zaprawę narzuca się ręcznie przy użyciu kielni lub maszynowo, pistoletem natryskowym. Narzut zaczynamy od sufitu, następnie przechodząc na ściany, poziomymi pasami zachodzą- cymi na siebie w kierunku z góry na dół. Narzuconą zaprawę należy wstępnie wyrównać przy użyciu łaty "H" i pozostawić do wstępnego związania. Odpowiednio stwardniały tynk należy zatrzeć stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne, powierzchnię należy zatrzeć na ostro lub pozostawić bez zacierania. Jeżeli tynk ma stanowić podkład pod gładź gipsową lub malowanie jego powierzchnię należy zatrzeć pacą styropianową lub filcową. W czasie wysycha- nia tynku należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Przed rozpoczęciem dalszych prac okładzinowych powierzchnia tynku musi być odpowiednio sucha. Czas wysychania zależy od grubości tynku, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.
ZUŻYCIE
Średnio zużywa się ok. 1,4 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 1 mm.
NARZĘDZIA
Agregat tynkarski, wiertarka z mieszadłem, łata "H", łata trapezowa, poziomica, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (kielnia, paca stalowa, szpachla długa, szpachelka kątowa), paca styropianowa, filcowa lub zacieraczka mechaniczna. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, najlepiej na paletach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.
OPAKOWANIA
Worki papierowe 30 kg.
Paleta: 1080 kg w opakowaniach 30 kg.
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki: ok. 6,0-7,8 l wody na 30 kg suchej mieszanki
Wydajność: 100 kg zaprawy = ok. 70 l zaprawy
Czas gotowości do pracy: ok. 120 minut
Max. średnica kruszywa: do 0,6 mm
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
Minimalna grubość warstwy: 5 mm
Maksymalna grubość warstwy: 30 mm
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002%
UWAGA
Preparat drażniący. Zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 
Oznaczenie
normoweZaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, lekka (LW)
Reakcja
na ogień
Klasa A1
Przyczepność FP:B
≥ 0,5 N/mm2
Kategoria wytrzymałości na ściskanie
CS II
Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym
W1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ
5/20
Współczynnik przewodzenia ciepła (średnia wartość tabelaryczna dla P=50%)
≤ 0,27 W/mK
10,dry)
Gęstość brutto w stanie suchym
≤ 1300 kg/m3

Zawartość substancji niebezpiecznych: patrz - Karta Charakterystyki Mieszaniny Niebezpiecznej (MSDS)
Spełnia wymagania PN-EN 998-1:2012
Deklaracja właściwości użytkowych nr D101/CPR