TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY MASZYNOWY LEKKI WEWNĘTRZNY

 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY MASZYNOWY LEKKI
WEWNĘTRZNY
 
 
Do wykonywania lekkich tynków
cementowo-wapiennych za pomocą
agregatu tynkarskiego na ścianach
i stropach wewnątrz budynku
 
Zastosowanie
TYNK MASZYNOWY LEKKI, CEMENTOWO- WAPIENNY DO WEWNĄTRZ przeznaczony jest do wykonywania wypraw tynkarskich, na ścianach i na sufitach, wewnątrz pomieszczeń o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach. Zalecany jest na podłoża wykonane z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej: z cegieł, pustaków, bloczków lub innych tego typu elementów z betonu komórkowego, ceramiki poryzowanej, itp. Może być również stosowany na podłoża wykonane z elementów ceramicznych i wapienno-piaskowych oraz z betonu i płyt wiórowo-cementowych. Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.
 
 
 
 
 
WŁAŚCIWOŚCI
TYNK MASZYNOWY LEKKI, CEMENTOWO- WAPIENNY DO WEWNĄTRZ jest suchą mieszanką produkowaną na bazie cementu portlandzkiego i wapna oraz wypełniaczy kwarcowych, perlitu i komponentów ułatwiających obróbkę i nadających mu plastyczność oraz dobrą przyczepność do podłoża. Ze względu na obniżony współczynnik przewodzenia ciepła oraz mniejszą gęstość objętościową, zalecany przede wszystkim na podłoża o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Zapewnia większą wydajność niż tradycyjne tynki cementowe.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić szczotką drucianą. Podłoże, na które ma być nanoszony tynk, powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Podłoża chłonne należy przed tynkowaniem zagruntować jednym z Preparatów Gruntujących EURO-GRUNT,a gładkie betonowe Preparatem INTER-GRUNT (preparaty powinny wyschnąć przed rozpoczęciem tynkowania). Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych należy zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Na podłożach przewidzianych do wykonywania tynków każdorazowo wykonać warstwę sczepną z Obrzutki Cementowej Doliny Nidyo zagęszczonej konsystencji na całej przygotowanej do tynkowania powierzchni. Podłoża gipsowe należy przed tynkowaniem zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych, przed tynkowaniem, wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej, a następnie narzucić Obrzutkę Cementową.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
Zaprawę przygotowuje się w agregacie tynkarskim wyposażonym w pompę ślimakową, wsypując suchą mieszankę z worków lub z silosów. W przypadku nakładania ręcznego przygotowanie zaprawy polega na równomiernym wsypaniu suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcjach podanych w Danych Technicznych, a następnie ręcznym lub mechanicznym wymieszaniu do momentu uzyskania jednorodnej masy bez żadnych grudek.
SPOSÓB UŻYCIA
Do właściwego narzutu zaprawy można przystąpić po wstępnym stwardnieniu obrzutki. Przygotowaną zaprawę narzuca się ręcznie przy użyciu kielni lub maszynowo, pistoletem natryskowym. Narzut zaczynamy od sufitu (zalecana tylko jedna warstwa o grubości do 15 mm), następnie przechodząc na ściany, poziomymi pasami zachodzącymi na siebie w kierunku z góry na dół. W trakcie tynkowania miejsca narażone na powstawanie rys, np. sąsiadujące ze sobą różne materiały konstrukcyjne, naroża otworów itp. należy wzmocnić siatką tynkarską odporną na korozję. Narzuconą zaprawę należy wstępnie wyrównać przy użyciu łaty „H” i pozostawić do wstępnego związania. Odpowiednio stwardniały tynk należy zatrzeć stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne, powierzchnię należy zatrzeć na ostro lub pozostawić bez zacierania. Jeżeli tynk ma stanowić podkład pod gładź gipsową lub malowanie jego powierzchnię należy zatrzeć pacą styropianową lub filcową. Zaleca się utrzymywanie tynku przez kilka dni w podwyższonej wilgotności, a następnie łagodną wentylację bez przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. Czas wysychania zależy od grubości tynku, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Przed rozpoczęciem dalszych prac okładzinowych powierzchnia tynku musi być odpowiednio sucha. W przypadku stwierdzenia rys o charakterze włosowatym i skurczowym, w celu ujednolicenia właściwości podłoża przed dalszymi pracami wykończeniowymi zaleca się zastosowanie FARBY MOSTKUJĄCO-GRUNTUJĄCEJ GRUNT-TYNK.
ZUŻYCIE
Średnio zużywa się ok. 1,4 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 1 mm.
NARZĘDZIA
Agregat tynkarski, wiertarka z mieszadłem, łata „H”, łata trapezowa, poziomica, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (kielnia, paca stalowa, szpachla długa, szpachelka kątowa), paca styropianowa, filcowa lub zacieraczka mechaniczna. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, najlepiej na paletach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.
OPAKOWANIA
Worki papierowe 30 kg.
Paleta: 1080 kg w opakowaniach 30 kg.
Luzem w silosie.
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki: ok. 6,0-7,8 l wody na 30 kg suchej mieszanki
Wydajność: 100 kg zaprawy = ok. 70 l zaprawy
Czas gotowości do pracy: ok. 120 minut
Max. średnica kruszywa: do 0,6 mm
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
Minimalna grubość warstwy: 5 mm
Maksymalna grubość warstwy: 30 mm
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002%
UWAGA
Preparat drażniący. Zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 
Oznaczenie
normoweZaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, lekka (LW)
Reakcja
na ogień
Klasa A1
Przyczepność FP:B
≥ 0,5 N/mm2
Kategoria wytrzymałości na ściskanie
CS II
Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym
W1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ
5/20
Współczynnik przewodzenia ciepła (średnia wartość tabelaryczna dla P=50%)
≤ 0,27 W/mK
10,dry)
Gęstość brutto w stanie suchym
≤ 1300 kg/m3

Zawartość substancji niebezpiecznych: patrz - Karta Charakterystyki Mieszaniny Niebezpiecznej (MSDS)
Spełnia wymagania PN-EN 998-1:2012
Deklaracja właściwości użytkowych nr D101/CPR